DUYURU DETAY

EUREKA PROGRAMI

EUREKA PROGRAMI

EUREKA, 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmustur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve islevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye olan  ülkelerin sayısı artarak 41’e yükselmistir. Bir çok ülke Ulusal İrtibat Noktaları (National Information Points - NIPs) ağı yoluyla EUREKA projelerine katılmaktadır.

Bunların yanında, EUREKA’nın başlattığı yeni uygulama ile işbirliğini arttırabilmek adına Avrupa dışındaki araştırma ve geliştirme potansiyeline sahip ülkeler Asosye Ülke statüsünde EUREKA’ ya dahil olabilmektedir.

EUREKA Programı, pazar odaklı ve kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformu olarak nitelendirilmektedir. Bu program kapsamında Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlanmaktadır.

Programın diğer hedefleri arasında:

-İkili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesi,

-Şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılması,

-Kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulması ve

EUROSTARS programı ile de KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve avantajlı bir şekilde desteklenmesi bulunmaktadır.

 

EUREKA PROJELERİ’NDE FON MEKANİZMASI

EUREKA platformundaki ikili ve çoklu projelere, küme projelerine ve EUROSTARS projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları;

 

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve

-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmektedir.

 

Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilmektedirler.

 

Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli midir?

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir.

Bu kapsamda Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir.

EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

 

Hangi giderler desteklenmektedir?

EUREKA Projelerine katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilmektedir:

 

-Personel giderleri,

-Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,

-Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

-Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri ve

 

EUREKA PROGRAMI

 

-Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

-Malzeme ve sarf giderleri,

-Yeminli mali müşavir giderleri ve

-Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?

Projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilmektedirler.

 

Projelere sağlanan desteğin oranı nedir?

EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

 

Desteklenmesine karar verilen EUREKA projeleri kapsamında yapılan harcamalar için destek talepleri, 1 Ocak- 30 Haziran ve 1 Temmuz -31 Aralık tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemler halinde yapılmalıdır. Destek talebi için aşağıda belirtilen başvuru formlarının en geç ilgili dönemi takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmaktadır.

Duyurular

 
 

Copyright 2019 © Bizlife Danışmanlık