HİZMETLERİMİZ

BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI

By BizLife

Belirli kural ve standartlar dikkate alınarak belgelendirilmiş ürün, hizmet ve prosesleriniz hem müşterilerinizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak hem de firmanızın itibarını ve marka değerini koruyacaktır.bu güveni oluşturmak, marka değerinizin korunması ve artmasını sağlamak amacıyla BİZ LİFE DANIŞMANLIK olarak belgelendirme hizmetleri sunmaktayız. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yasal standartlara uygun olarak sunduğumuz belgelendirme hizmetleri;

-ISO 9001:2008

-ISO 14001:2004

-BS OHSAS 18001:2007

-ISO 22000:2005

-ISO 27001:2005

-CE

-TSE

 

ISO 9001:2008 nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

Neden ISO 9001:2008?

- Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

- Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

- Etkin bir yönetimi,

- Maliyetin azalmasını,

- Çalışanların tatminini,

- Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

- Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

- İadelerin azalmasını,

- Müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

- Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

ISO 9001:2008 KYS Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.

ISO 14001: 2004 nedir?

 Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Neden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi?

- Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak

- Çevresel performansın artırılmasını sağlamak

- Market Stratejileri

- Uluslararası rekabette avantaj sağlamak

- İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlamak

- Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlamak

- Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak

- Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

- ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

- Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.

- Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

- Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

- Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak.

- Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.

- Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.

- Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.

- Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışıyor olmalarının vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive etmek.

- Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek ve  kazanılmalarını sağlamak.

- Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

- Çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 14001: 2004 ÇYS Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz. İş

BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Kurumlar

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,

- İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,

- İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,

- Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,

- Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,

- İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,

- İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,

- İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dokümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

 

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yararları

- Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,

- Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak,

- İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak,

- Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanmak,

- Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,

- İş performansını arttırmak,

- Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak,

- Rakiplere karşı üstünlük sağlamak,

- Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlamak.

 

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için, uzmanlarımıza danışmanızı öneririz.

ISO 22000: 2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP Nedir?

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

Kimler Uygulayabilir?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,

  1. Çiftçiler,

  2. Hasatçılar,

  3. Yem üreticileri,

  4. Gıda bileşeni üreticileri,

  5. Gıda üreticileri,

  6) Gıda satıcıları,

  7) Gıda servisleri,

  8) Hazır yemek firmaları,

  9) Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

  10) Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar

  1) Ekipman sağlayan kuruluşlar,

  2) Temizlik ve sanitasyon ajanları,

  3) Ambalaj malzemeleri

Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için, uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

CE DANIŞMANLIĞI

CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

CE İşareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösterir.

CE işareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

11 Ocak 2002 tarihinden itibaren, 4703 sayılı kanun gereği ülkemizde üretilen ve dolaşan, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki tüm ürünlere CE İşareti iliştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

ISO 27001: 2005 Bilgi Güvenliğ Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir?

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 Kimi İlgilendirir?
ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları
•   Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
•   Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
•   İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
•   İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
•   Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
•   Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
•   Çalışanların motivasyonunu arttırır.
•   Yasal takipleri önler.

•   Yüksek prestij sağlar.

 

Detaylar için uzmanlarımızdan bilgi alınız

TSE

TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır?
Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

TSE Uygunluk Belgesi

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

 

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

– Maliyette düşüş- ticarette artış,

– Pazara ulaşmada kolaylık,

– Pazarda hız,

– Tüketici nezdinde güven,

– Güvenli ürünün garantisi,

– Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantajı

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?

 

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

 

TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Belgelendirmesi Hangi Ürünlerde Yapılır?

 

Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?
 
Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. 
Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi yetkili bir kuruluş tarafından verildiği gibi Üretici ürününe kendisi de iliştirebilir. Bu konuda üretici istediği takdirde firmamızdan hizmet alabilmektedir. Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir.Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün,risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB'nin de resmi olarak tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekir.

Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlılığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilir. AB ülkelerinde CE İşareti bulunmayan riskli bir ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir. Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması (akredite edilmesi) gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme işlemlerini " Modüler Yaklaşım Sistemi"ne göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar.

Türkiye'de 13 tane onaylanmış kuruluş bulunmaktadır. 16 Aralık 2006 tarihinde ülkemizden ilk defa TSE 1783 kimlik numarası ile onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Bunun yanı sıra her ürün onaylanmış kuruluş belgesi gerektirmemektedir. Ürünün riskli gurup ürün olmamasına rağmen üretici onaylanmış kuruluşdan belge istemesi durumunda Onaylanmış kuruluşlar "Uygunluğa Şahitlik Belgesi" yani "Attestation of Conformity" verebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgileri firmamız ürününüzü inceledikten sonra size bilgi vermektedir.

CE belgesi gerektiren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar, AB’nin ürünlere CE işareti iliştirilmesini öngören Yeni veya Global Yaklaşım Direktiflerinin uyumu ile görevlendirilen kamu kuruluşlarıdır.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafına dair müeyyideler, yetkili kuruluşlarca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde uygulanır.

 

CE  İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI

-  Alçak gerilim cihazları,

-  Basit basınçlı kaplar,

-  Oyuncaklar,

-  İnşaat malzemeleri,

-  Elektromanyetik uyumluluk,

-  Makineler,

-  Kişisel koruyucu donanımlar,

-  Otomatik olmayan tartı aletleri,

-  Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,

-  Tıbbi cihazlar,

-  İn vitro tıbbi tanı cihazları,

-  Gaz yakan aletler,

-  Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,

-  Sivil kullanım için patlayıcılar,

-  Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,

-  Asansörler,

-  Ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,

-  Basınçlı ekipmanlar,

-  Gezi amaçlı tekneler,

-  Telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,

-  Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları (bir önceki ürün grubuyla birleştirilmiştir.),

-  İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı,

-  Flüoresan aydınlatma balastlarının enerji verimliliği,

-  Ölçü aletleri,

 

Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.
 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

 • 5174 sayılı TOBB Kanunu

 • TOBB Muamelat Yönetmeliği

 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler

 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,

 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

 • Resmi ve özel ihalelerde,

 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

 • İmalatçı belgesi alımında,

 • Vergi incelemelerinde,

 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.


Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)

 • İplik Sanayii

 • Dokuma Sanayii

 • Örme Sanayii

 • Konfeksiyon Sanayii

 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii

 • Jüt ve Amyant Sanayii

 • Halı ve Hasır Sanayii

 • Döküm Sanayii

 • Madeni Eşya Sanayii

 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii

 • Çeşitli Metal Sanayii

 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri

 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri

 • Kaplama Sanayii

 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar

 • Ağaç Eşya Sanayii

 • Toprak Eşya Sanayii

 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii

 • Cam ve Porselen Sanayii

 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii

 • Baskı ve Cilt Sanayii

 • Kimya Sanayii

 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii

 • Plastik Eşya Sanayii

 • Kauçuk Eşya Sanayii

 • Deri Eşya Sanayii

 • Film ve Fotoğraf Sanayii

 • Protez ve Ortopedi Sanayii

 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

 • Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 

 • Oda üyesi olan,

 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

6.4.Sanayi Sicil Belgesi link yazısı ve görseli

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi alabilmek için öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sanayi Sicil bölümüne kayıtlı olmak gerekmektedir.

Bu kayıt işleminin ardından Gerçek/Tüzel kişiliklere Sanayi Sicil Belgesi düzenlemekte ve sunmuş olduğu avantajlardan faydalanabilmektedir.

Sanayi Sicil Belgesini almanın kanuni bir zorunluluk olmasının yanı sıra, bu belgenin firmalara sunmuş olduğu birçok faydaları bulunmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesinin Sağladığı Faydalar

-  İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.

-  Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. (Bu indirimden faydalanmak için: Sanayi Sicil Belgesini bağlı bulunduğunuz elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz etmeniz gerekmektedir.)

-  Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

-  Dolaylı olarak iş imkânı oluşturur.

-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar

Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar

-  Onaylı Kapasite Raporu

-  Ticaret Sicil Gazetelerinin A+ ebadına küçültülmüş okunaklı fotokopileri (Kuruluş Gazetesi, Bütün adres değişiklerine ilişkin gazeteler (Varsa), Unvan değişikliğini belirten gazeteler (Varsa)

-  İmza Sirküleri veya beyannamelerinin fotokopileri

-  A ve C beyannameleri (Kaşeli ve İmzalı)

-  SSk'lı çalışan sayısı ve başvuru yapılan aya ait ssk tahakkuk ve bildirgesi

-  Başvuru yapılan andaki elektrik sayacı üzerinde bulunan KW toplamı

- İlgili yıla ait brüt satış tutarı

Duyurular

 
 

Copyright 2024 © Bizlife Danışmanlık